Powiadom znajomego:

I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR), zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie (Okręg PZW w Olsztynie).

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Olsztynie, zarówno zrzeszonych w PZW, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą. Zbiorniki wodne udostępnione do połowów ryb kuszą, będą określone w uchwale podjętej przez Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba, która posiada kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie wydane przez Okręg PZW w Olsztynie.

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W OLSZTYNIE

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

9. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup (do 5 osób) ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne zezwolenie od uprawnionego do rybactwa. Każda osoba ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. Każda osoba z grupy, która ukończyła 14 lat musi posiadać kartę wędkarską.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW”.

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W OLSZTYNIE

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i rejestr połowu ryb. Ponadto każdy członek PZW – legitymację członkowską PZW z obowiązującymi składkami na dany rok.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, czy wybrane łowisko jest w użytkowaniu Okręgu PZW w Olsztynie i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

3. Wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie, ma obowiązek wpisania w rejestrze połowu ryb datę (każda rozpoczęta doba) i numer łowiska. Obowiązek ten dotyczy także podczas zawodów wędkarskich.

4. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

5. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

6. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

7. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

8. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, odłowy kontrolne ryb lub zarybienie.

Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

9. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast powiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub biuro Okręgu PZW w Olsztynie, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

10. W przypadku zauważenia na wodach Okręgu PZW w Olsztynie nieoznakowanych rybackich narzędzi połowowych, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką lub Policję.  

11. Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie w przypadku wystąpienia sił wyższych takich jak zanieczyszczenie wody, drastyczny spadek poziomu tlenu (do 3 mg/l) lub śnięcia ryb - może wprowadzić czasowy zakaz wędkowania, w związku z powyższym osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb nie przysługuje prawo do odszkodowania ani prawo do zwrotu pieniędzy za okres w którym łowisko będzie wyłączone z wędkowania.

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d) przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt):

- zwierząt i roślin chronionych,

- ryb i raków wymienionych w rozdziale IV pkt. 3.8. Regulaminu,

- ikry.

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęty, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód Krainy Pstrąga i Lipienia, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj. 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

3.2. Połów ryb z łodzi i innych środków pływających dozwolony jest przez cały rok.

3.3. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.4. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.5. Wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych oraz powyżej w przypadku wymiarów górnych,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f) łowić metodą "szarpaka",

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego, którego długość przekracza 7,5 m lub posiada napęd mechaniczny o mocy większej niż 15 kW,

i) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

k) wędkować z mostów,

l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania,

m) patroszyć i czyścić ryb na łowisku.

3.6. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych, nie dłużej niż przez okres 24 godzin. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a) ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.7. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.8. Karasia srebrzystego, raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, babka łysa, babka szczupła, babka rurkonosa, czebaczek amurski, sumik karłowaty i wszystkich innych gatunków obcych i inwazyjnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych – złowione okazy należy niezwłocznie uśmiercić i nie można ich wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.9. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

4.0. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

4.1. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. Na wędkarzu spoczywa obowiązek rozpoznawania gatunków ryb. Zabrania się połowu ryb niewymiarowych, prawnie chronionych i znajdujących się w okresie ochronnym.

4.2. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.8. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.6.

 

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu - 10 m,

b) między łodziami lub brodząc - 25 m,

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m. 

 

2. Metoda spinningowa

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b) łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trollingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

3.3. Uprawniony do rybactwa może wprowadzić zakaz trollingu na danym łowisku.

3.4. Zakaz połowu ryb metodą trollingową na zbiornikach wodnych o powierzchni do 50 ha.

3.5. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie obowiązuje zakaz połowu ryb metodą trollingową.

 

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,

b) z łodzi – 50 m.

 

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

 

VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- boleń do 40 cm,

- głowacica do 70 cm,

- jaź do 25 cm i powyżej 45 cm,

- jelec do 15 cm,

- karp do 40 cm i powyżej 60 cm (nie dotyczy rzek),

- kleń do 25 cm i powyżej 45 cm,

- lin do 30 cm i powyżej 50 cm,

- lipień do 32 cm,

- łosoś do 35 cm,

- miętus do 25 cm,

- okoń do 20 cm i powyżej 35 cm,

- pstrąg potokowy do 40 cm i powyżej 50 cm,

- rozpiór do 25 cm,

- sandacz do 50 cm i powyżej 70 cm,

- sapa do 25 cm,

- sieja do 35 cm,

- sielawa do 18 cm,

- sum do 70 cm,

- szczupak do 50 cm i powyżej 80 cm,

- troć do 35 cm,

- troć jeziorowa do 50 cm,

- węgorz do 60 cm,

- wzdręga do 15 cm.

3. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- głowacica od 1 marca do 31 maja,

- lipień od 1 marca do 31 maja,

- łosoś od 1 października do 31 grudnia,

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

- sieja od 15 października do 31 grudnia,

- sielawa od 15 października do 31 grudnia,

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,

- sum od 1 stycznia do 31 maja,

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- troć od 1 października do 31 grudnia,

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (święto lub niedziela) - okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Zapis ten nie dotyczy węgorza.

5. Na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie zabrania się zabierania z łowiska następujących gatunków ryb:

- brzana,

- certa,

- świnka.

6. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie obowiązuje bezwzględny zakaz połowów wędkarskich następujących gatunków ryb i minogów prawnie chronionych:

- brzanka,

- ciosa,

- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy,

- igliczniowate – wszystkie gatunki,

- jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, jesiotr syberyjski,

- kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera,

- kozy – wszystkie gatunki,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki,

- piekielnica,

- piskorz,

- różanka,

- strzebla błotna,

- śliz.

7. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

8. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk

8.1. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):

- głowacica 1 szt.

8.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):

- szczupak, sandacz, sieja, boleń (łącznie)  – 2 szt.

- pstrąg potokowy – 1 szt.

- lipień - 1 szt. 

- leszcz (powyżej 50 cm) - 2 szt.

- karp - 3 szt.

- lin - 4 szt.

- węgorz - 2 szt.

- jaź, kleń (łącznie) – 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

9. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby (dotyczy to przede wszystkim takich gatunków ryb jak: płoć, leszcz – poniżej 50 cm, karaś pospolity, okoń, wzdręga). W przypadku suma europejskiego nie obowiązuje limit ilościowy i wagowy.

10. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV., pkt. 3.8. Regulaminu.

11. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW".

12. W przypadku łowisk typu „Złów i wypuść” będzie obowiązywał zakaz zabierania danych gatunków ryb (np. ryby drapieżne), z wyjątkiem gatunków wymienionych w rozdziale IV., pkt. 3.8. Regulaminu. Łowiska „Złów i wypuść” będą posiadały własne regulaminy, zatwierdzone uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie.

13. W przypadku łowisk karpiowych będzie obowiązywał całkowity zakaz zabierania karpia. Łowiska karpiowe będą posiadały własne regulaminy, zatwierdzone uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie.

 

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH OKRĘGU PZW W OLSZTYNIE

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

- funkcjonariuszy Policji,

- strażników Państwowej Straży Rybackiej,

- strażników Społecznej Straży Rybackiej,

- strażników Straży Leśnej,

- strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

- strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

- funkcjonariuszy Straży Granicznej,

- uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy prawo wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt,

oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., na mocy Uchwały nr 40/2023 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2023 r.

RAPR - Okręg PZW w Olsztynie 2024