Ochrona danych osobowych

Powiadom znajomego:

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Okręg Polski Związek Wędkarski w Olsztynie.

Klauzula informacyjna dla członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie

 

1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.

 

2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 6 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.

7. Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Menu