Powiadom znajomego:

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

OKRĘGU PZW W OLSZTYNIE


§ 1

1. Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, zwany w skrócie OKS, jest komisją powołaną Uchwałą 29/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie z dnia 01.04.2022 r. w oparciu o § 47 pkt. 12 Statutu PZW i działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie.

 

§ 2 

OKS realizuje zadania statutowe PZW w zakresie sportu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich.

 

§ 3

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:

- Statutem PZW;

- przepisami sportowymi;

- uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie;

- planem pracy i preliminarzem budżetowym.

 

§ 4 

Do zadań OKS należy w szczególności:

1.      Opracowywanie:

a) planów oraz programów rozwoju dyscyplin wędkarskich.

b) regulaminów sportowych ich aktualizację i uzupełnienie.

c) rocznego preliminarza budżetowego w dziedzinie dyscyplin sportowych, zgodnie z zasadami gospodarności na poziomie szczebla okręgu.

d) komunikatów.

2. Nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów, preliminarzy budżetowych, programów, regulaminów i instrukcji.

3. Podejmowanie działań wynikających z umów i porozumień zawartych przez PZW w zakresie sportu wędkarskiego.

4. Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządom Kół i Klubom PZW.

5. Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Kół PZW w zakresie sportu wędkarskiego.

6. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników.

7. Występowanie z wnioskami do ZO PZW w sprawach:

a) rocznych kalendarzy Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx.

b) rocznego preliminarza budżetowego.

c) skład ekip sportowych na zawody krajowe.

d) powierzanie organizacji imprez okręgowych i krajowych.

8. Rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach prowadzonych dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W sprawach o charakterze dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o uchwalone przez ZG PZW przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego.

9. Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzonych dyscyplin sportu wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania tych dyscyplin.

10. Analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego OKS i podejmowanie odpowiednich działań i decyzji dla racjonalizacji wydatków i maksymalizowania dochodów.

11. Składanie wniosków, propozycji i wystąpień z inicjatywy własnej do ZO PZW.

12. Składanie sprawozdań z działalności.

13. Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie

dotyczących sportu. 

§ 5

Uprawnienia OKS scedowane na niego przez Zarząd Okręgowy PZW, nie podlegające dalszemu substytuowaniu, obejmują:

1. Szkolenie oraz nadawanie licencji Sędziego Klasy Okręgowej i Podstawowej dyscyplin wędkarskich.

2. Zatwierdzenie obsad sędziowskich zawodów okręgowych, analiza i ocena ich pracy.

3. Zatwierdzenie regulaminów sportowych Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx.

4. Weryfikacje wniosków Mistrzostw Okręgu i zawodów z cyklu GPx.

5. Nakładanie kar za przewinienia sportowe i zatwierdzanie kar, nakładanych w trybie obowiązujących przepisów sportowych.

6. Powierzanie organizacji zawodów sportowych.

7. Interpretowanie krajowych, okręgowych regulaminów sportowych.

8. Realizacja terminarzu imprez.

9. Podejmowanie decyzji w sprawach nieujętych w regulaminach sportowych.

10. Wnioskowanie o przyznanie licencji zawodnikom i klubom do GKS.

11. W przypadku powołania kadr okręgu ustalania ich składu a w tym przypadku uchwalenie regulaminu powołania kadry.

Decyzje OKS podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące. Odwołanie od tych decyzji mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium Zarządu Okręgu PZW-co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem OKS. Jeśli odwołanie zdaniem OKS jest rzeczywiście uzasadnione, OKS może, nie przesyłając akt sprawy do Prezydium Zarządu Okręgu PZW, uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Okręgu PZW. 

§ 6

1. OKS składa się z nie więcej niż 12 członków.

2. Skład OKS zatwierdza Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie.

3. Bezpośredni nadzór nad pracami OKS sprawuje Wiceprezes ZO ds. Sportu.

4. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW.

5. Zarząd Okręgu PZW ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład OKS - na ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy.

6. OKS wnioskuje do ZO PZW o dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji.

7. W ramach OKS działa 5 osobowe okręgowe kolegium sędziowskie.

8. Członkostwo w OKS ustaje w przypadku:

            a) śmierci.

            b) przyjęcie przez OKS złożonej na piśmie rezygnacji.

      c) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z OKS.

      d) bezczynności.

§ 7

1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji.

2. Członek OKS nie wykonujący systematycznie obowiązków, o których mowa w ust. 1 obowiązany jest przedstawić OKS stosowne wyjaśnienia.

3. W stosunku do swych członków naruszających statut PZW oraz nie przestrzegających wymogów w ust.1 i 2 - ZO PZW na wniosek OKS może podjąć uchwałę o usunięciu takich członków z grona OKS.

§ 8

1. Posiedzenia OKS odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKS.

3. Przewodniczący OKS informuje członków OKS na najbliższym posiedzeniu o podjętych decyzjach.

4. Posiedzenia OKS zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek OKS.

5. W okresach między posiedzeniami OKS prawo podejmowania decyzji w pilnych sprawach bieżących wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przysługuje Przewodniczącemu OKS. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu OKS do akceptacji.

6. Terminy posiedzeń OKS ustala Przewodniczący lub Sekretarz.

 

§ 9

1. Porządek dzienny posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje Przewodniczący.

2. O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku dziennym Przewodniczący poprzez Biuro Zarządu Okręgu PZW zawiadamia uczestników z wyprzedzeniem 7 dni.

3. Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez OKS przed przystąpieniem do obrad. Proponowane przez członków OKS zmiany w porządku dziennym podlegają przegłosowaniu przez OKS.

 

§ 10

1. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu poprzedniego zebrania, Przewodniczący lub osoba go zastępująca przedstawia informację ,o której mowa w § 9 ust.3 Regulaminu oraz o sposobie wykonania uchwał OKS z poprzedniego zebrania.

2. W dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przy głosowaniu jako pierwszy przegłosowuje się wniosek najdalej idący.

§ 11

Uchwały OKS zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków OKS. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 


§ 12

1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokółowane. Protokół sporządza wyznaczony na początku posiedzenia przez Przewodniczącego członek OKS.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący i osoba protokołująca.

3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu, podając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone poprawki podlegają również przegłosowaniu.

4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności.

5. Protokoły i dokumentację OKS sporządza i przechowuje Biuro ZO PZW.


§ 13

1. Pracownicy Biura ZO PZW mogą brać udział w posiedzeniach OKS. Mogą zgłaszać wnioski i rozwiązania zgodne z zadaniami i polityką PZW.

2. W pracach OKS mogą brać udział zaproszeni goście bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 14

OKS powołuje w miarę potrzeb podkomisje lub zespoły robocze dla wykonywania zadań lub powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swego składu. OKS ustala regulaminy podkomisji, określające zakres powierzonego zadania i czas działania. 

 

§ 15

1. Decyzje OKS wprowadza w życie i realizuje Biuro ZO PZW, spełniając jednocześnie rolę jego Sekretariatu.

2. Decyzje finansowe OKS realizacje jego preliminarza budżetowego wykonuje Biuro ZO PZW, w oparciu o środki Funduszu Sportowego.

Menu